Hírek
Ismerd meg ösztöndíjasainkat – Giovannini Máté

Ismerd meg ösztöndíjasainkat – Giovannini Máté

A JÖSz Intézet ösztöndíjasait bemutató interjúsorozatunk második résztvevője Giovannini Máté, a JÖSz Intézet Szladits Károly Ösztöndíjának ösztöndíjasa. 

A JÖSz Intézet 2021. decemberében elindította tematikus rendezvénysorozatát, a Szladits Károly Emlékévet, melynek célja az , hogy tisztelegjünk a magyar polgári jogtudomány egyik legnevesebb professzorának élete és munkássága előtt. 

A Szladits Károly Ösztöndíj keretében tehetséges joghallgatók és doktoranduszok részesültek havi rendszerességű támogatásban. Az Ösztöndíj díjazottjai az Emlékév záró konferenciájának keretében mutatják be kutatásaik eredményeit, valamint a magyarországi tudományos közösség egy tanulmánykötet keretei között is megismerheti az ösztöndíjban résztvevők munkáját.

Giovannini Máté, a KRE ÁJK Római Jogi Tanszékének tudományos munkatársa, a Szladits Károly Ösztöndíj ösztöndíjasa

Kérlek mutatkozz be néhány mondatban!

Jelenleg a KRE ÁJK Római Jogi Tanszékének tudományos munkatársaként dolgozom. A római jog multidiszciplináris jellegéből adódóan, érdeklődési körömbe tartozik az antik jogtörténet, a polgári jog, a nemzetközi magánjog és az Európai Unió joga is. 

Milyen kutatási területtel foglalkozol?

Disszertációm tárgyköre a római magánjoghoz, szűkebb értelemben a római kötelmi joghoz kapcsolódik. Szívesen folytatok jogtörténeti kutatásokat is.

Miről szólt a pályázatod, mellyel elnyerted az ösztöndíjat?  Miért ezt a témát választottad?

Az Intézet által díjazott pályamunkámban a megbízás nélküli ügyvitel intézményét, különösen a megbízás nélküli ügyvivő felelősségét vizsgáltam. A római jogi alapokra — amelyeket korábban OTDK-dolgozatom keretében volt szerencsém tanulmányozni — hatékonyan tudtam építkezni a modern magánjogi kutatómunka során is. Véleményem szerint a megbízás nélküli ügyvitelt extrakontraktuális sajátosságai önmagukban érdekessé teszik. A romanistákat leginkább a megbízás nélküli ügyvitel két immanens eleme, a más érdekében történő beavatkozás és a magánautonómia sérelme közötti paradoxon vonzza. A tudományos elemzésekben kibontakozó szépségei mellett, vitathatatlan a jogintézmény gyakorlati jelentősége, hiszen az idegen ügybe avatkozás számtalan esetével találkozhatnak a jogalkalmazók, a szubszidiárius tényállás jogi problémák sokaságára kínálhat megoldást.

Melyek voltak kutatásod főbb megállapításai, eredményei?

Pályamunkámban a magánjogi előzményeket és a nemzetközi megoldásokat értékelve, a megbízás nélküli ügyvitel társadalmi kontextusára figyelemmel igyekeztem rámutatni a megbízás nélküli ügyvivő felelősségének méltányos, a mérlegelést előtérbehelyező, rugalmasabb szabályozásának lehetőségére.

Milyen jövőbeli terveid vannak?

Szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni az idegen nyelvek tanulására és módszertani ismereteim elmélyítésére.

Hogy látod, merre halad a kutatási területed? Milyen fontos kérdések merülhetnek fel az elkövetkező években a területed kapcsán?

A megbízás nélküli ügyvitel tényállásának alkalmazását életre hívó heterogén életszituációk skálája bajosan lehatárolható a rohamosan modernizálódó társadalomban, ahol a technológia vívmányai folytonosan hézagokkal szembesítik a jogászokat. Így valószínűleg a judikatúra terén az intézménnyel kapcsolatos ügyek gyakorisága növekedni, a megbízás nélküli ügyvitel szerepköre bővülni fog. Véleményem szerint sok újat fogunk még tanulni a társadalmi és gazdasági környezethez rugalmasan alkalmazkodó megbízás nélküli ügyvitel joginstrumentumáról, és kutatnivalóban sem fogunk szűkölködni a jövőben.

Mit tanácsolnál egy olyan fiatalnak, aki ezzel a témával szeretne foglalkozni a jövőben?

A megbízás nélküli ügyvitel kvázi-kontraktuális, gondossági karakteréből adódó intézményspecifikus jellemzők és a személyhez tapadó ügyviteltípusok individuális szemléletének megértése érdekében, a jogi vizsgálódást megelőzően érdemes elmélyüli a megbízás nélküli ügyvitel szociáletikai aspektusaiban is.

Köszönjük szépen az interjút és sok sikert kívánunk a további kutatásokhoz!